Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5628-16

Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde att han hamnade i farliga situationer, kastade saker eller skadade andra. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans med motivering att tillsynen han var i behov av kunde inte anses vara av den arten att det skulle räknas som aktiv då han inte utgjorde någon fara för sig själv eller andra.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att hans tillsynsbehov uppstod både i hemmet och i andra miljöer. Det gick inte att förutse när behovet uppstod då han hade ett impulsivt beteende. Domstolen bedömde att han hade rätt till tillsyn samt aktiverings- och motivationsinsatser under all sin vakna tid. Utredningen gav dock inte stöd för att hjälpen förutsatte ingående kunskaper om honom, således betraktades hjälpbehovet som ett annat personligt behov. Domstolen konstaterade också att han var i behov av tillsyn under måltider, vilket inte var något som skulle ingå i föräldraansvaret då han var 13 år gammal.