Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2594-16

Målet rör en 60-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven var av ringa karaktär. Kammarrätten tog del av en ADL-bedömning som hon hade lämnat in efter förvaltningsrättens dom. Därefter bedömde kommunen att hon skulle tillhöra personkrets 3.

Kammarrätten konstaterade att det som kom fram via ADL-bedömningen gav, tillsammans med den medicinska utredningen, stöd för att hennes funktionshinder var stora och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt att hon hade ett omfattande behov av stöd och service. Frågan om övriga förutsättningar för att bevilja henne personlig assistans var uppfyllda hade dock inte prövats. Målet återförvisades till kommunen för prövning.