Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1563-17

Målet rör en 30- årig man tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, utvecklingsstörning samt hörsel- och synnedsättning. Försäkringskassan yrkade att förvaltningsrättens beslut skulle upphävas eftersom utgången i målet inte kunde anses som oviss. Av utredningen framgick det att han kunde uttrycka sig förutom i tal också med teckenspråk. Han behövde inte hjälp av en tredje person för att kommunikation skulle vara möjlig. Hans hjälpbehov gällande av- och påklädning var inte av sådan komplicerad natur att det kunde godtas som grundläggande behov. Behovet av hjälp med personlig hygien beräknades till 5 timmar per vecka, vilket inte kunde ge rätt till assistansersättning. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att han inte hade rätt till assistansersättning i avvaktan på att målet i förvaltningsrätten skulle avgöras.