Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1568-15

Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Försäkringskassan anförde att vid bedömningen av behovet av kommunikation skulle även föräldraansvaret vid kontakter med myndigheter vägas in samt insatserna från skolan som tillgodosedde behovet av kommunikations under veckorna. Det framgick inte att hon hade några fritidsintressen, vilket minskade behovet av kommunikation. Hon använde dessutom tecken och bilder, utryckte ljud och använde kroppsuttryck samt förstod enklare muntliga instruktioner. Gällande tillsynen anförde Försäkringskassan att det skulle omfattas av föräldraansvaret. Uppgifterna gav dessutom inte stöd för att hennes beteende krävde aktiv tillsyn då det saknades underlag som visade att hennes agerande var tillräckligt utåtagerande och aggressiv. Det räckte med en person med kännedom om hennes sjukdom för att tillgodose hennes behov.

Kammarrätten konstaterade att hon vid kontakter med personer som hon inte kände var i behov av hjälp för att kommunikation skulle vara möjlig och att hjälpen förutsatte ingående kunskaper om henne. Hjälpbehovet med kommunikationen utgjorde därmed ett grundläggande behov. Vidare meddelade domstolen att hon dagligen hade ett utåtagerande beteende och riskerade att skada sig själv och andra. Domstolen fann, med hänsyn till hennes kommunikationssvårigheter, att tillsynen skulle ges av någon med ingående kunskaper om henne. Då hennes grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.