Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1112-17

Målet rör en 63- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av ett funktionshinder som orsakade kommunikationssvårigheter. Sjukhusvistelsen orsakades av en hjärnblödning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning under sjukhusvistelsen med motivering att det inte fanns särskilda skäl för att bevilja henne det. Hon kunde svara med ja eller nej samt blinkade för ja och ibland svarade med långa meningar. Om sjukvårdsperonsalen fick de korta råd som framgick av kartläggningen fungerade hennes kommunikation tillräckligt bra.

Kammarrätten konstaterade att hennes funktionshinder i samband med hennes kommunikationsförmåga inte gav stöd för att hennes möjligheter att kommunicera med andra medförde sådana svårigheter att det krävdes att personer med ingående kunskaper om henne fanns nära. Domstolen meddelade att det inte förelåg särskilda skäl till assistansersättning under sjukhusvistelsen.