Mål rörande rätt till att ansöka om LSS-insatser för en person med förvaltare.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7084-15

Målet rör en 41-årig man som hade ansökt om insatser i form av boende i familjehem, ledsagarservice, personlig assistans, daglig verksamhet och upprättande av individuell plan. Kommunen avvisade hans ansökan med motivering att han inte hade behörighet eller befogenhet att ansöka om insatser utan sin förvaltares medverkan.

Kammarrätten konstaterade att han hade en förvaltare vars uppdrag var att förvalta hans egendom och en annan som skulle bevaka hans rätt. Den senare var dessutom god man för honom. Då förvaltaren endast hade förordnats för att ta hand om hans ekonomiska angelägenheter, hade han inte någon bestämmanderätt över huvudmannen i frågor av mer personligt slag. Domstolen fann att även i de fall då en förvaltare förordnats i någon icke-ekonomisk fråga bör den enskilde ofta kunna tillerkännas en viss självständighet. Den enskilde bör själv få bestämma i frågor som rör hans boende och hans vård. Enligt domstolen var LSS-området ett område inom vilket en enskilde kunde tillerkännas viss självständighet, trots förekomsten av en förvaltare. Domstolen ansåg att mannen hade haft rätt att, utan samtycke från förvaltaren, ansöka om LSS-insatser. Domstolen meddelade att kommunen inte hade haft fog för att avvisa hans ansökan.