Mål rörande rätt till avlösarservice.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2324-16

Målet rör en 9- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autismspektrumtillstånd. Kommunen avslog hans ansökan om avlösarservice med motivering att föräldrarna inte hade lyckats göra sannolikt att insatsen behövdes för att han skulle vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Enligt kommunen kunde inte insatsen ersätta vårdnadshavarnas ansvar. Att finna egen tid med tre barn var enligt kommunen svårt, även om inget av barnen skulle ha någon funktionsnedsättning.

Kammarrätten konstaterade att barnen hade ett växelvis boende eftersom föräldrarna var separerade. Därmed fick de avlastning de veckor han inte vistades hos dem. Det framgick inget annat än att föräldrarna hade utrymme att avlasta varandra genom planering. Behovet av avlastning för att kunna genomföra aktiviteter med övriga syskon var således tillgodosett genom föräldraansvaret. Killen var tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan insatsen.