Mål rörande rätt till bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 658-17

Målet rör en 29- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om bostad med särskild service där hon kunde bo tillsammans med sin fästmän med motivering att LSS gällde endast för personer son ingick i personkretsen och inte den enskildes önskan om större boende för att bli sambo. Kommunen anförde att hon hade genom sitt beslut om bostad med särskild service en fullvärdig bostad och tillgång till individuellt anpassad hjälp i sin dagliga livsföring. Hon var redan tillgodosedd goda levnadsvillkor genom insatsen. Hennes beslut var individuellt och avsåg att tillgodose hennes personliga behov av stöd och service.

Kammarrätten konstaterade att insatser som beviljas genom LSS är enskilda och det framkom inte att hon inte skulle vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom hennes beviljade insats. Därmed hade hon inte rätt till större bostad för att kunna flyta ihop med sin pojkvän.