Mål rörande rätt till dubbel assistans under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 378-16

Målet rör en 30- årig man tillhörande personkrets 3 som led av kraftigt utåtagerande beteende. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbel assistans med motivering att hans hjälpbehov bestod av att en assistent skulle avlösa en annan genom att distrahera och avleda honom för att avvärja utbrott. Enligt Försäkringskassan bestod inte hjälpbehovet i konkreta insatser där båda assistenterna behövdes. Underlaget i målet gav inte stöd för att hans hjälpbehov var av en sådan art att det var förenat med allvarliga hälsorisker för någon person om dubbel assistans medgavs endast för den tid det tog att utföra aktiva insatser.

Kammarrätten meddelade att det faktum att han mådde mycket dåligt av sina aggressionsutbrott inte i sig gav rätt till dubbelassistans. Dock menade domstolen att den lämpligaste metoden för att häva hans aggressionsutbrott krävde två personer, även om endast en person åt gången aktivt agerade. Av handlingarna i målet framgick att han hade orsakat personskador. Enligt domstolen var det således förenat med allvarliga hälsorisker att inte medge honom ersättning för dubbel assistans.