Mål rörande rätt till dubbelassistans under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6857-15

Målet rör en 22-årig man tillhörande personkrets 3 som led av epileptiska anfall av varierande omfattning och styrka. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans under all vaken tid med motivering att det inte framgick av det medicinska underlaget hur ofta hans kraftigare anfall inträffade. Enligt dokumentation från den dagliga verksamheten framgick det att flertalet av hans anfall var av mindre slag och att han inte behövde särskild hjälp i samband med dessa. Enligt Försäkringskassan var de tveksamt på vilket sätt och i vilken omfattning han behövde hjälp av två personer samtidigt. Underlaget styrkte inte att de kraftigare anfallen var vanligt förekommande och innebar en sådan stor skaderisk att det var förenat med allvarliga hälsorisker för honom om han inte fick dubbelassistans all vaken tid.

Kammarrätten tog del av den medicinska utredningen som visade att han dagligen fick epileptiska anfall av varierande omfattning och styrka och att han ibland drabbades av större anfall. Enligt domstolen behövde han två assistenter i samband med de större anfallen. Eftersom dessa större anfall inte gick att förutse och konsekvenserna kunde bli mycket allvarliga bedömde domstolen att det skulle vara förenat med allvarliga hälsorisker om han inte beviljades dubbelassistans all vaken tid. Domstolen meddelade att han hade rätt till dubbelassistans under all vaken tid.