Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för personlig assistans för ordinarie assistents sjukfrånvaro.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2944-16

Målet rör en 47- årig man vars ordinarie assistent hade varit sjukskriven och lämnat ett läkarintyg för perioden. Assistansanordnaren hade betalat sjuklön till assistenten och därmed hade en merkostnad uppstått som kommunen var skyldig att ersätta. Kommunen avslog yrkandet om ekonomiskt stöd med motivering att läkarintygen var skrivna i efterhand och att de var utfärdade utan kontakt med patienten.

Kammarrätten konstaterade att kommunen saknade fog för att avslå hans ansökan med hänvisning till 9 § d 3 LSS. Bestämmelsen ger kommunen möjlighet att agera när en uppgiven assistent knappast kan anses förmögen att utföra arbete pga. sjukdom. Mannens assistent hade såväl före som efter sjukskrivningen utfört sitt arbete som assistent. Under tiden han var sjukskriven fanns det en vikarie som utförde arbetet. Det var därmed inte fråga om en situation där assistenten utförde arbete men där det kunde ifrågasättas om assistenten hade förmåga till sådant arbete pga. sjukdom. Vidare meddelade domstolen att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta läkarintygen och att det var ostridigt att vikarier hade anlitats under den ordinarie assistentens sjukfrånvaro. Domstolen fann att han hade rätt till ekonomiskt stöd för de merkostnaderna som uppstått pga. ordinarie assistents sjukdom.