Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfällig utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1454-16

Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om ekonomisk ersättning för tillfällig utförd assistans med motivering att hennes behov skulle tillgodoses genom att föräldrarna hade möjlighet att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Kammarrätten konstaterade att hon var beviljad assistansersättning för all vaken tid som hon inte var i skolan och att det inte fanns möjlighet att omdisponera beviljad assistansersättning för att täcka hennes behov av tillsyn under tiden hon inte var beviljad assistansersättning. Då hon inte var i skolan hade hon således behov av personlig assistans all vaken tid, oavsett orsaken till hennes frånvaro. Det hade inte ifrågasatts av kommunen att hon hade varit hemma från skolan de tillfällen som målet avsåg. Det fanns därmed inte skäl för kommunen att neka henne tillfällig utökning av personlig assistans för de sökta tillfällena. Domstolen återförvisade målet till kommunen för att pröva om hon hade rätt till ekonomisk ersättning.