Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5073-15

Målet rör en 62-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans behov redan var tillgodosett genom en omdisponering av tiden han var beviljad assistansersättning från Försäkringskassan. Beslutet täckte all vaken tid och väntetid under nattetid. Det förhållandet att tiden för avresa till daglig verksamhet kunde variera bedömdes inte vara en omständighet som skulle medföra ett utökat behov av assistans.

Kammarrätten konstaterade att eftersom Försäkringskassan hade beviljat honom assistansersättning för all vaken tid var det klart att han hade ett behov av personlig assistans när han inte närvarade vid den dagliga verksamheten. Hans behov var inte tillgodosett genom att de beviljade assistanstimmarna omfördelades eftersom det skulle medföra att han skulle sakna assistanstimmar vid en senare tidpunkt. Domstolen meddelade att han var berättigad till ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans, om kostnaderna bedömdes som skäliga och om assistans lämnades för tid som han annars skulle ha varit på den dagliga verksamheten. Kommunen hade inte tagit ställning till detta då kommunen hade avslagit hans ansökningar. Domstolen återförvisade målet till kommunen för prövning av hans rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfällig utökning av personlig assistans.