Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1435-16

Målet rör en 5-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ersättning för utförd personlig assistans med motivering att han var beviljad helt vårdbidrag där det ingick bl.a. tillsyn för barnet, särskild träning och att upprätthålla rutiner och strukturer. Hans behov av tillsyn och andra alternativa behov som framkom i ansökan föll under föräldraansvaret och täcktes via ett helt vårdbidrag från Försäkringskassan.

Kammarrätten konstaterade att även om föräldraansvaret avtar i takt med stigande ålder hade det förelegat ett betydande föräldraansvar under tiden som målet gällde. Föräldraansvaret sträcker sig längre än att tillgodose behovet hos ett barn utan funktionshinder i samma ålder, eftersom variationen av vad som kan anses vara normalt är stor. Domstolen ansåg att det inte fanns skäl att frångå kommunens beräkning. Domstolen fann dock att kommunen inte hade beaktat att hans behov av personlig assistans var större under skolfria dagar. Domstolen återförvisade därför målet till kommunen för att utreda frågan om han hade rätt till ytterligare ersättning för assistans under skolfria dagar.