Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans i form av tillsyn under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 954-16

Målet rör en 21-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism, ADHD, måttlig utvecklingsstörning, motoriska svårigheter och talproblem. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomisk ersättning med motivering att han hade möjlighet att ansöka om fler timmar korttidsvistelse om han eller hans anhöriga hade större behov av avlastning. Det framkom inte av utredningen att han inte kunde lämnas utan uppsikt och därmed fanns det inget behov av tillsyn under all vaken tid.

Kammarrätten konstaterade att han var i behov av tillsyn men att utredningen inte gav stöd för att tillsynsbehovet var av övervakande karaktär och förutsatte ingående kunskaper om honom. Det var således inget grundläggande behov. Till följd av sina funktionshinder hade han ångestbeteende, aggressionsutbrott och saknade insikt om vad som var farligt. Hans hjälpbehov med tillsyn utgjorde ett annat personligt behov. Kammarrätten förklarade att han hade rätt till personlig assistans för den tillsynen till den del behovet inte kunde tillgodoses genom beviljad personlig assistans under dagtid, daglig verksamhet eller korttidsvistelse.