Mål rörande rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans under sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4317-16

Målet rör en 20-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av epilepsi. Kommunen avslog hennes ansökan om tillfällig utökning med motivering att intygen inte visade att hennes behov av kommunikation var större under sjukhusvistelsen utan behovet var redan tillgodosett med de beviljade timmarna. Gällande perioden efter sjukhusvistelsen anförde kommunen att behovet inte var styrkt. Läkarintygen visade inte att ständig övervakning krävdes. Angående den permanenta utökningen pga. tillsyn menade kommunen att varaktigheten inte kunde påvisas.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att hon inte hade rätt till tillfällig utökning under och efter sjukhusvistelsen och inte heller rätt till permanent utökning av den personliga assistansen för tillsyn.