Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1177-16

Målet rör en 4-årig tjej som yrkade att hon skulle få ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen bestred detta med motivering att kommunen inte hade getts möjlighet att bedöma skäligheten av den ekonomiska ersättningens storlek och skälighet som avtalades mellan henne och assistansanordnaren.

Kammarrätten konstaterade att hon inte hade gett in något underlag som styrkte de faktiska kostnaderna som bolaget hade haft för just hennes assistans och inte heller något avtal. Kommunen hade dock inte ifrågasatt att det fanns ett avtal mellan henne och assistansbolaget och att det avtalade timbeloppet motsvarade schablonbeloppet. Hon fick därför rätt till ersättning motsvarande det statliga schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.