Mål rörande rätt till insatsen bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 411-17

Målet rör en 39- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om bostad med särskild service med motivering att det förelåg väsentligt ändrade förhållanden i jämförelse med de behoven hon hade tidigare. Enligt kommunen kunde hon planera och genomföra sina dagliga rutiner i stort sett själv. Sedan kommunen drog bort insatsen bostad med särskild service hade hon erhållit stöd i ordinarie boende enligt SoL. Hon hade dock avbokat insatsen flera gånger, vilket talade för en hög grad av självständighet och att hennes behov av stöd inte var av den omfattningen att hon hade ett behov av servicebostad.

Kammarrätten konstaterade att det faktum att hon skötte sin hygien och flera hushållssysslor självständigt inte kunde ligga till grund för bedömningen att det förelåg väsentligt ändrade förhållanden. Hon behövde hjälp för att komma iväg på daglig aktivitet, visst stöd med pengar och planering, påminnelser m.m. Kommunens utredning visade inte att hennes svårigheter med inlärning och uthållighet hade upphört. Vidare menade kammarrätten att det faktum att hon hade avbokat stödet som erbjudits hennes inte innebar att hon inte var i behov av hjälp. Domstolen konstaterade att hon fortfarande var berättigad till insatsen bostad med särskild service.