Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7045-15

Målet rör en 18-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. I samband med att hon beviljades personlig assistans omprövade kommunen hennes rätt till insatsen korttidsvistelse utanför hemmet, som hon tidigare hade haft rätt till med 80 dagar per år. Kommunen anförde att hon tillförsäkrades goda levnadsvillkor med 43 dygn per år eftersom den personliga assistansen täckte behovet av avlastning för anhöriga, hennes behov av att bryta beroendeförhållandet med sina föräldrar samt behovet av miljöombyte och rekreation.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Domstolen konstaterade att eftersom hon fritt kunde välja vem som skulle vara hennes personliga assistent fanns det inte skäl att ta hänsyn till de anhörigas behov av avlastning vid beräkningen av korttidsvistelsen. Utredningen visade att den beviljade korttidstillsynen tillgodosedde hennes behov av rekreation och miljöombyte samt hennes behov av frigörelse från föräldrarna. Domstolen meddelade att kommunen hade haft fog för sitt beslut.