Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1364-15

Målet rör en 36- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning pga. sina diagnoser i form av anorexia nervosa, instabil personlighetsstörning och allvarligt självskadebeteende. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon hade förmåga att kommunicera och själv uttrycka sig, vilket talade för att stödet hon inte behövde krävde ingående kunskaper om henne. Hon hade dessutom ett beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att henens diagnoser medförde en stor risk för att hon skulle dö av svält eller självmord. Hon behövde aktiv tillsyn av övervakande karaktär av någon med ingående kunskaper om henne pga. hennes suicidala tankar. Personlig assistans dygnet runt var den enda möjligheten för henne för att ha ett fungerande liv utanför sjukvården. Domstolen fann att hennes behov av aktiv tillsyn utgjorde ett grundläggande behov. Behovet var även av sådan omfattning att det gav rätt till personlig assistans.