Mål rörande rätt till rättshjälp i mål om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5976-16

Målet rör en 19-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av cerebral pares, utvecklingsstörning, hörselnedsättning, strabism och epilepsi. Han yrkade att han skulle beviljas rättshjälp då han inte hade någon möjlighet att bevaka sin rätt och tillvarata sina intressen även om han var förordnad en god man. Kammarrätten konstaterade att han var vuxen, bodde i egen lägenhet och hade tidigare varit beviljad personlig assistans. Pga. hans funktionshinder hade han förordnats en god man som förvaltade hans egendom och bevakade hans rätt. Det ingick i den gode mannens uppdrag att biträda honom i kontakter med myndigheter och domstolar i fråga om hans rätt till assistans. Domstolen ansåg att biträde av den gode mannen i kombination med förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet innebar att han hade möjlighet att föra sin talan utan juridiskt biträde.