Mål rörande rätt till särskilt anpassad bostad.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 536-16

Målet rör en 28- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om särskilt anpassad bostad med motivering att han redan hade hela sitt stöd- och hjälpbehov tillgodosett genom personlig assistans och daglig verksamhet. Hans bostad var dessutom sedan tidigare anpassad efter hans behov och det fanns därför ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan insats. Kammarrätten konstaterade att det inte framgick annat än att han bodde i en bostad som var anpassad utifrån hans behov. Han var därför inte berättigad till insatsen bostad med särskild service.