Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning i samband, med och efter sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3791-15

Målet rör en 11-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av bastisk bilateral cerebral pares, epilepsi och svår psykisk utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av assistansersättning med motivering att hennes behov var tillgodosett genom föräldraansvaret och möjligheten att ansöka om tillfällig föräldrapenning. Med hänsyn till omvårdnaden som en sjukvårdsinrättning är skyldig att ge samt med beaktande av föräldraansvaret ansåg domstolen att hennes hjälpbehov var tillgodosett under tiden hon vistades på sjukhus. Angående tiden efter sjukhusvistelsen konstaterade domstolen att det skulle ingå i föräldraansvaret. Detta eftersom en förälder till ett 11-årigt barn utan funktionshinder ska vårda sitt barn i hemmet efter sjukhusvistelse. Den omständigheten att föräldrarna inte hade ansökt om föräldrapenning ändrade inte bedömningen. Domstolen meddelade att hon inte hade rätt till tillfällig utökning av assistansersättning.