Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5568-15

Målet rör en 6-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att det faktum att han genom sina föräldrar hade valt att avstå från vistelse i förskola för att följa med på en veckas utlandssemester kunde inte anses utgöra grund för att han skulle beviljas tillfällig utökning av assistansen. Dessutom skulle föräldraansvaret beaktas då ett 6-årigt barn som befinner sig utomlands hade, enligt kommunen, ett större behov av sina föräldrar och familjesamvaro än vad barnet hade hemma.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att han hade ett mycket stort behov av personlig assistans när han inte var på förskola eller korttidsvistelse. Till följd av resan hade han inte varit på förskolan och det hade uppstått ett tillfälligt behov av personlig assistans. Enligt domstolen saknade anledningen till frånvaron från förskolan betydelse. Det hade inte framkommit att det ökade behovet var mindre än tiden han skulle ha varit på förskolan. Behovet var således inte tillgodosett på annat sätt och därmed var han berättigad till tillfällig utökning av personlig assistans.