Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1136-15

Målet rör en 13-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov redan var tillgodosedda med den beviljade assistansen. Det var ostridigt att hon var i visst behov av tillsyn men inte under all vaken tid. Enligt kommunen fick ett trettonårigt barn utan funktionshinder anses behöva viss tillsyn som skulle falla under föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att det fanns ett visst föräldraansvar för föräldrar till barn i samma ålder utan funktionshinder. Det var dock inte fråga om tillsyn där någon hela tiden måste vara inom hörhåll och beredd att ingripa. Hon saknade förmåga att göra riskbedömningar och hade ett utåtagerande beteende mot sina syskon. Utredningen gav inte stöd för att hennes behov av tillsyn var fullt tillgodosett genom det föräldraansvaret som föräldrarna hade. Hon behövde ytterligare personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov.