Mål rörande rätt till utökning av assistansersättning för en person som var över 65 år gammal.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 643-16

Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökning av assistansersättning när hennes dagliga verksamhet stängde för sommaruppehåll med motivering att hon redan var beviljad assistans i samma omfattning som hon yrkade. Hon hade därmed fått sitt behov tillgodosett fram tills hon efter sommaruppehållet valde att inte återgå till sin dagliga verksamhet. Det saknades stöd för att hon hade ett utökat hjälpbehov av annan anledning än att hon valde att avsluta sin dagliga verksamhet. Försäkringskassan anförde att behovet som tidigare tillgodoseddes genom daglig verksamhet inte kunde ersättas med assistanstimmar efter det att hon fyllde 65 år. Att det totala behovet var oförändrat saknade betydelse.

Kammarrätten konstaterade att antalet assistanstimmar inte får utökas efter det att den försäkrade fyllt 65 år (51 kap. 10 § SFB). Ett beviljande av hennes ansökan skulle ha inneburit att antalet assistanstimmar utökades efter det att hon fyllde 65 år. Då 51 kap. 10 § SFB är ovillkorligt meddelade domstolen att hon inte hade rätt till utökad assistansersättning.