Mål rörande sammanräkning av assistentens arbetade timmar.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1467-15

Målet rör en 49- årig man vars assistent hade arbetat för två olika assistansbolag. Försäkringskassan yrkade att assistenten hade brutit mot den högsta godtagbara arbetstiden. Försäkringskassan anförde att myndigheten kunde högst godta den arbetstid som framgick av kollektivavtalet. Det var den totala arbetstiden hos en och samma brukare som skulle beräknas, även om assistenten var anställd hos olika arbetsgivare. Enligt assistentens avtal fick den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en period om sex månader. En tid överstigande 213 timmar kunde inte ersättas för personlig assistans.

Kammarrätten anförde att bakgrunden till 51 kap. 16 § 1 st. 2 p. SFB var att det inte ansågs rimligt att assistansersättning och ekonomiskt stöd för assistans skulle utbetalas för arbete som skedde under förhållanden som stred mot arbetstidslagstiftningen. Enligt domstolen skulle allt arbete som utfördes av en personlig assistent tas med vid beräkningen av arbetat tid, oavsett vem som var arbetsgivare. Domstolen gjorde således samma bedömning som Försäkringskassan och fann att han inte hade rätt till ersättning för ytterligare utförda assistanstimmar.