Mål rörande frågan om en domstol bör kunna bevilja personlig assistans när sakfrågan rör personkretstillhörighet.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3254-15

Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen yrkade hos kammarrätten att domstolen skulle meddela att han inte tillhörde personkrets 3. I andra hand yrkade kommunen att målet skulle återförvisas till kommunen för prövning av rätt till personlig assistans. Detta eftersom kommunen endast hade prövat frågan om personkretstillhörighet och inte frågan om personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att om en person ansöker hos en kommun om personlig assistans men får avslag pga. av att personen inte tillhör personkretsen, bör domstolen efter överklagande endast förklara om personen tillhör personkretsen eller inte. Frågan om rätt till personlig assistans föreligger bör överlämnas till kommunen. Det finns dock inget formellt hinder mot att domstolen även bestämmer antal timmar av personlig assistans. En förutsättning för det är att det finns tillräcklig utredning för en sådan bedömning. I detta fall var utredningen inte så entydigt att det var lämpligt att bestämma att tidigare beviljade assistanstimmar skulle utgå även fortsättningsvis. Målet återförvisades till kommunen för prövning om rätt till personlig assistans förelåg.