Mål rörande rätt till assistansersättning för utförd assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2929-15

Målet rör en 21- årig man som yrkade ersättning för samtliga timmar för vilka assistans hade utförts under oktober och november 2013. Det fanns handlingar och avtal som styrkte kundavtalet och assistenternas anställningar. Först i december 2013 hade Försäkringskassan kommit på att alla anställningsavtal saknades. Han hade hamnat i en olycklig situation som inte kunde var lagstiftarens mening. Försäkringskassan bestred detta och anförde att handlingarna hade kommit in den 21 november 2013 och att de senast kunde komma in den femte i andra månaden efter den månad då assistansen började utföras. Försäkringskassan hade därmed haft fog för att inte betala ut beviljad ökning av assistansersättning för oktober och november 2013.

Kammarrätten konstaterade att han beviljades ökat antal timmar genom beslut i november 2013 och att Försäkringskassan hade under det att ärendet handlades beviljat honom utökad assistansersättning i väsentlig omfattning redan från juni 2013. Försäkringskassan hade således betalat ut ersättning i strid med gällande föreskrifter eftersom anställningsavtal avseende den utökade tiden saknades. Enligt domstolen var det fråga om kvittning av ersättning som hade betalats ut felaktigt. Det var inte möjligt inom ramen för slutavräkningen vid assistansersättning att göra den typen av kvittningar. Domstolen återförvisade målet till Försäkringskassan för ny prövning då myndigheten skulle ta ställning till förutsättningar för återkrav i en situation som denna.