Mål rörande rätt till bostad med särskild service för vuxna.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2626-15

Målet rör en 19- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att han hade familjehemplacerats. En ansökan om förlängning av placeringen hade gjorts och behovet var således tillgodosett enligt SoL.

Kammarrätten konstaterade att familjehemsplaceringen hade fallit väl ut och att den troligen skulle förlängas. Därmed var hans behov av boende tillgodosett. Han fick således inte rätt till bostad med särskild service för vuxna.