Mål rörande rätt till insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3436-15

Målet rör en 24- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism och psykologisk utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet med motivering att han hade valt sin mor och sin bror som utförare av den personliga assistansen. Genom att välja utomstående assistenter skulle hans anhöriga inte behöva utföra omvårdnadsarbetet. Hans behov av miljöombyte och rekreation var tillgodosedda genom de redan beviljade insatserna personlig assistans och daglig verksamhet.

Kammarrätten meddelade att de anhöriga kunde få avlastning genom att anlita någon utomstående som personlig assistent för honom. Den omständigheten att de hade valt att vara hans personliga assistenter minskade rätten till korttidsvistelse för behov av avlösning. Av utredningen framgick det dock att det fanns minderåriga barn. Med hänsyn till dessa samt hans omfattande funktionsnedsättning och de krav på anpassningar som dessa medförde kunde de anhörigas behov av avlastning inte anses vara tillgodosett fullt ut genom övriga beviljade insatser. Han hade således rätt till insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.