Mål rörande rätt till kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2874-15

Målet rör en 31- årig man tillhörande personkrets 1 som led av ett autistiskt syndrom samt en måttligt svår psykisk utvecklingsstörning. Kommunen omprövade hans rätt till insatsen kontaktperson och fann att han inte längre hade rätt till det. Detta motiverade kommunen med att han 2011 fick insatsen gruppbostad. Kommunen anförde att han fick sitt behov av aktiviteter tillgodosett genom olika aktiviteter som gruppboendet ordnade. Han hade också bra kontakt med en granne som han badade och åt tillsammans med. Han gick även på daglig verksamhet fem dagar i veckan och hade ett veckoschema med aktiviteter inlagda. Kommunen ifrågasatte om insatsen kontaktperson skulle vara positiv för honom eftersom han hade mycket svårt för nya människor. En person som endast kom några timmar i månader skulle alltid vara ny för honom och störa hans dagliga rutiner. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att han inte var i behov av insatsen kontaktperson.