Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation och personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2705-15

Målet rör en 6- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en lindrig utvecklingsstörning och epilepsi. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att tidsåtgången för hennes grundläggande behov var av mycket begränsad omfattning. Vid toalettbesök behövde hon hjälp för att inte ramla från toalettstolen, vilket inte var ett grundläggande behov enligt kommunen. Hon kunde prata och uttrycka sig samt göra sig förstådd via kroppsspråk. Hon hade vissa språksvårigheter, men det fanns inget som tydde på att det krävdes ingående kunskaper om henne för att kommunicera med henne. Den totala tidsåtgången för de grundläggande behoven understeg 5 timmar i veckan.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att med hänsyn till det som framkom om hennes hjälpbehov och med beaktande av föräldraansvaret som fanns för en sexåring avseende personlig hygien så var hennes grundläggande behov inte av den tidsmässiga omfattningen som krävdes för att hon skulle beviljas personlig assistans.