Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3314-15

Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och en lindrig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov av tillsyn i hemmet inte var av övervakande karaktär. Hans beteende var inte aggressivt där någon ofta behövde ingripa. I hemmet hade viss anpassning gjorts efter hans behov i form av lås på ytterdörrar. Enligt kommunen hade han behov av tillsyn men inte aktiv. Utredningen gav inte stöd för att det ofta krävdes ingripanden och inte heller att det krävdes ingående kunskaper om honom. Tillsynen sågs som passiv tillsyn. Tid för sådan tillsyn beräknades till en fjärdedels timme per timme eftersom behovet inte var konstant utan endast uppträdde med viss regelbundenhet och under viss tid. Denna tillsyn kallades för dagjour och inte väntetid.

Kammarrätten konstaterade att utredningen gav stöd för att han hade ett tillsynsbehov som inte var av övervakande karaktär. Behovet utgjorde således inte ett grundläggande behov. Däremot meddelade domstolen att han skulle beviljas personlig assistans med fulla timmar avseende den tillsyn han behövde, istället för en fjärdedels timme. Detta eftersom det var fråga om tillsyn under dagtid och inte under dygnsvilan.