Mål rörande rätt till personlig assistans i form av tillsyn för ett treårigt barn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1582-15

Målet rör en 3- årig pojke tillhörande personkrets 1 som led av autism och en psykomotorisk utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om avlösarservice med motivering att skolan hade erbjudit föräldrarna tider för barnomsorg under tidpunkterna de inte kunde ta hand om barnet men att de hade avböjt detta. Skolan hade också uppgett att han inte behövde några störtingripanden. Eftersom föräldrarna hade tackat nej till barnomsorgen anförde kommunen att de svarade själva för barnets tillsyn. Behovet var därmed tillgodosett genom kommunens barnomsorg. Vidare menade kommunen att den omständigheten att han var det enda barnet också vägdes in i beslutet. Hans funktionsnedsättning var inte så omfattande att avlastning i högre grad än för föräldrar till andra barn i treårsåldern var motiverat.

Kammarrätten fann att hans behov vid tiden för kommunens prövning inte gick utöver vad som kunde bedömas vara ett normalt föräldraansvar för ett jämnårigt barn utan funktionshinder. Han hade således inte rätt till avlösarservice.