Mål rörande rätt till utökad assistansersättning för träning och för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 262-16

Målet rör en 4- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med motivering att det saknades uppgifter om omfattningen av tillsynsbehovet, hur behovet såg ut, om det var fråga om aktiv tillsyn och om hon behövde vård av ren teknisk slag. Vidare anförde Försäkringskassan att tillsynen skulle falla under föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att hennes behov av träning var tillgodosett genom de fem timmar hon beviljades samt genom ståskalsträningen och styrketräningen som skedde på förskolan. Gällande tillsynen meddelade domstolen att det medicinska underlaget inte styrkte att det behovet var av sådan karaktär att det förutsatte ingående kunskaper om henne. Det var således inte ett grundläggande behov. Däremot kunde det utgöra ett annat personligt behov. Enligt domstolen kunde inte hennes behov av tillsyn falla under föräldraansvaret eftersom tillsynsbehovet var mycket omfattande och av en annan karaktär än vad som gällde för ett barn i hennes ålder utan funktionshinder. Domstolen meddelade att hon hade rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansersättning för tillsyn som ett annat personligt behov.