Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3454-14

Målet rör en 24- årig man tillhörande personkrets 1 som led av anoxisk hjärnskada, spastisk bilateral pares, grav utvecklingsstörning, en stor kommunikationsstörning, epilepsi, hjärnsynskada och autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om utökad dubbelassistans med motivering att det inte krävdes personlig kännedom om honom för att genomföra bilresor eller inköp. Att köra bil och att vid inköp plocka i och ur varor, köra kundvagn och betala, utgjorde inte heller ett personligt utformat stöd. Enligt Försäkringskassan var hans beteende inte av sådan allvarlighetsgrad och kontinuitet som innebar att dubbelassistans kunde beviljas för tid mellan aktiva insatser.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att utredningen inte gav stöd för att han hade rätt till dubbelassistans i större omfattning än vad Försäkringskassan hade beviljat.