Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för på- och avklädning, måltider och behov av tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3298-15

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och medelsvår utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans med motivering att hans behov av tillsyn i hemmet inte var av övervakande karaktär. Hans beteende var inte aggressivt och det hade gjorts viss anpassning efter hans behov både inomhus och utomhus. Han hade ett behov av tillsyn som inte var aktiv. Kommunen gjorde även avdrag för familjesamvaro. Hälften av tiden som yrkades för måltider samt på- och avklädning godtogs eftersom han i dessa situationer inte behövde aktiv hjälp utan enbart guidning. Enligt kammarrätten gav utredningen i målet inga slutsatser om hur frekvent hans behov av aktiv tillsyn var. Domstolen fann att han inte var i behov av utökad personlig assistans för att uppnå goda levnadsvillkor.