Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3062-15

Målet rör en 63- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning då han led av en vänstersidig förlamning pga. en stroke år 2005. Efter detta kunde han inte gå och var mycket begränsad i sin rörlighet. Försäkringskassan bestred detta med motivering att hans funktionsnedsättningar inte kunde anses vara varaktiga, så stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Utredningen visade att hans diagnos var oklar vad gällde svaghet i vänster arm och ben. Det gick inte att uttala sig om prognos och rehabiliteringsmöjligheter.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Domstolen tog del av utredningen och konstaterade att hans funktionshinder var stort och förorsakade honom betydande svårigheter i den dagliga livsföringen då han saknade gångförmåga, var rullstolsburen och förflyttades med lift. Han var dessutom sjuk sedan 2005 och det framkom inte i det medicinska underlaget att hans tillstånd hade förbättrats. Funktionshindret var således också varaktigt. Domstolen meddelade att han uppfyllde samtliga kriterier för att tillhöra personkrets 3. Det ankom på Försäkringskassan att pröva om han hade rätt till assistansersättning.