Mål rörande återbetalningsskyldighet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7013-10

Målet rör ett dödsbo som Försäkringskassan ålade att återbetala felaktigt utbetald assistansersättning. Assistansersättning hade för den aktuella perioden lämnats för 1836 timmar, varav endast 1318 timmar hade använts. Detta med anledning av att den enskilde avlidit. Enligt Försäkringskassan skulle dödsboet återbetala den assistans som lämnats för icke-använda timmar. Detta då varken dödsboet, eller den ersättningsberättigade, hade rätt till ersättning för uppsägningslöner då han själv inte varit arbetsgivare för sina assistenter. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att uppsägningslönerna till assistenterna kunde likställas med lämnad assistans. Domstolen bedömde att assistansersättning därmed hade lämnats med ett för högt belopp som dödsboet var skyldig att återbetala. Grund för att medge eftergift av återkravet saknades.