Mål rörande föräldraansvarets omfattning för en 4-åring

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 5472-10

Målet rör en 4-årig flicka som var hjärnblind. Hennes ögon fungerade men signalerna nådde inte fram, vilket medförde att hon inte kunde tolka vad hon såg. Flickan hade endast omedvetna rörelser och led av skolios och epilepsi. Hennes egen förmåga sträckte sig till att kunna andas, kissa, le, gråta och göra vissa läten. Matning skedde via sond och var en mycket komplicerad situation. Hon var även mycket lättstressad och i sådana situationer drabbades hon av kräkningar och spasticitet. Försäkringskassan avslog ansökan om assistansersättning dygnet runt. Motiveringen var att hela flickans hjälpbehov inte var av sådan teknisk karaktär att det utgjorde skäl för att helt bortse från föräldraansvaret. Istället ansåg Försäkringskassan att 6 timmar per dygn var föräldrarnas ansvar att tillgodose flickans behov. Högsta förvaltningsdomstolen instämde i kammarrättens bedömning. Enligt domstolen var flickans vårdbehov så speciellt och omfattande att det till största delen inte rymdes inom det normala föräldraansvaret. Flickans hjälpbehov skulle därför tillgodoses genom assistans dygnet runt.