Mål rörande frågan om det förelåg särskilda skäl för att betala ut ersättning till en person som inte hade redovisat kostnaderna för en månad av utförd assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 704-16

Målet rör en 28- årig man som lämnade in räkningar och tidsredovisningar för en månad för sent. Försäkringskassan anförde att det inte var fråga om något förbiseende och förhållandena utgjorde inte särskilda skäl att ändå lämna assistansersättning till honom. Detta eftersom han själv valde att avsäga sig kontakten med den tidigare assistansanordnaren och att han trots påminnelser inte ville skriva under handlingarna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och konstaterade att det inte fanns särskilda skäl för att ändå betala ut assistansersättning.