Mål rörande personkretstillhörighet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4440-10

Målet rör en 58-årig kvinna som var stomiopererad och led av kognitiva svårigheter till följd av blodproppar i hjärnan. Hon var även mycket stel i kroppen, hade försämrat närminne, enklare afasi och diabetes. Kommunen avslog kvinnans ansökan om personlig assistans med motiveringen att hon inte tillhörde personkretsen. Enligt kommunen orsakade inte kvinnans funktionshinder henne sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att hon hade ett tillräckligt omfattande behov av stöd och service för att uppfylla kriterierna i personkrets 3. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att kvinnans hjälpbehov bestod av nedre hygien och påklädning, pedikyr, byte av stomipåse 3-4 gånger per dag och stomiplatta vid behov. Hon behövde även hjälp med inköp, matlagning och städning. Utomhus kunde hon förflytta sig själv med hjälp av käpp eller rullator, men av rädsla för att falla gick hon inte ensam ute. Domstolen inhämtade yttrande från Socialstyrelsen som ansåg att kvinnan uppfyllde kriterierna för att omfattas av personkretsen. Enligt domstolen var kvinnans funktionshinder varaktiga och inte orsakade av normalt åldrande. Den samlade effekten av funktionshindren bedömdes dock inte orsaka sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att kvinnan hade ett sådant omfattande behov av stöd och service som avses för att omfattas av personkretsen. Hon fastslogs därmed inte tillhöra personkrets 3.