Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn under nattetid.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1807-15

Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Morbus Down. Hon hade problem med sina lungor i form av snarkningar och andningsuppehåll. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att incidenterna som hon lade till grund för den begärda assistansen rörde tiden efter hennes senaste yttrande i förvaltningsrätten. Ett tillstånd som inte förelåg vid Försäkringskassans prövning kunde därför inte prövas i detta mål. Behandlingen kunde dessutom skötas på korttidsboendet.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och konstaterade att hennes behov av assistans var tillgodosedd genom den väntetid och tiden för aktiva insatser som redan hade beviljats henne. Hjälpen hon fick på korttidsboendet tillförsäkrade henne goda levnadsvillkor. Incidenterna kunde kammarrätten inte pröva eftersom de inträffade efter Försäkringskassans prövning. Hon fick således inte rätt till mer assistansersättning.