Mål rörande rätt till assistansersättning för en funktionshindrad vars assistenter inte var bosatta inom EES-området.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7822-15

Målet rör en 31- årig man vars assistenter inte var bosatta inom EES-området. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning pga. att sedan den 1 juli 2013 betalades assistansersättning ut i de fall där assistansen hade utförts av någon som var bosatt utanför EES-området endast om det fanns särskilda skäl. Försäkringskassan anförde att uppdragsavtalet mellan honom och assistansbolaget började gälla fr.o.m. 1 oktober 2013. Dessa assistenter hade ingått anställningsavtal med assistansbolaget fr.o.m. juni 2013. Frågan i målet var om assistenterna skulle anses ha anställts före den 1 juli 2013. Om så var fallet krävdes det inte särskilda skäl för att betala ut assistansersättning. Av utredningen framgick det att assistansen hade utförts mellan oktober 2013 och januari 2014. Anställningsavtalen mellan assistenterna och bolaget var undertecknade den 25 juni 2013. Den försäkrade och bolaget hade före den 1 juli ingått ett avtal om assistans.

Kammarrätten konstaterade att även om bolaget hade fungerat som arbetsgivare för assistenterna först efter den 1 juli 2013 innebar det inte att assistenterna inte hade anställts redan före denna tidpunkt. Enligt domstolen var det inte avgörande att assistansen inte hade utförts förrän oktober 2013. Med stöd i detta fann domstolen att lagstiftningen inte var tillämplig i detta fall eftersom anställningsförhållandena kom före den 1 juli 2013.