Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien och av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6837-15

Målet rör en 27- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Hon kunde gå kortare sträckor, äta och använda sina händer. Av underlagen framgick det inte varför hon var i behov av personlig assistans vid toalettbesök.

Kammarrätten meddelade att den medicinska utredningen inte gav stöd för att hennes behov av personlig assistans var så omfattande som hon hade uppgett. Det var svårt att avgränsa vilka hjälpbehov hon hade pga. hennes smärtproblematik och vilka hon hade pga. hennes funktionshinder. ADL bedömningen var dessutom till begränsad del baserad på observationer och byggde på muntliga uppgifter från hennes mor. Sammanfattningsvis fann domstolen att hennes hjälpbehov inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka och att hon därmed inte hade rätt till assistansersättning.