Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8638-15

Målet rör en 5- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Försäkringskassan beviljade henne tid för av- och påklädning med den yrkade tiden. Hjälpen med måltider, med hänsyn till hennes ålder, kunde inte anses vara av så privat eller integritetskänslig karaktär för att den skulle ses som ett grundläggande behov. Beträffande hennes personliga hygien hade Försäkringskassan beräknat hennes behov utifrån vad som kunde anses vara rimligt och med beaktande av föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att alla barn i femårsåldern behöver hjälp med sin personliga hygien, av- och påklädning samt måltider. Dessa hjälpbehov gick utöver föräldraansvaret i hennes fall i en liten utsträckning. Angående hennes hjälpbehov med kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade meddelade domstolen att det inte var visat att hon hade behov av hjälp med kommunikation och bedömde att tillsynen som krävdes inte var att beakta som aktiv tillsyn. Sammanfattningsvis uppgick inte hennes grundläggande behov till 20 timmar per vecka, således fick hon inte rätt till assistansersättning.