Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2365-15

Målet rör en 18- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som orsakade kommunikationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning under skoltid med motivering att skolan hade tidigare gjort bedömningen att man klarade att tillgodose hennes behov men uppgav senare att han behövde personlig assistans pga. kommunikationssvårigheter. Skolan hade kunnat tillgodose hennes behov under de två första åren. Utredningen gav inte stöd för att skolsituationen hade ändrats eller hennes kommunikationsförmåga förändrats. Det förelåg inte särskilda skäl för att bevilja assistansersättning under skoltid.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att hon inte hade rätt till assistansersättning under skoltiden.