Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1766-16

Målet rör en 9- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av tarmproblematik och kommunikationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning under skoltid med motivering att hans behov av sondmatning och medicinering inte var av det slag att det krävdes ingående kunskap om honom för att kunna ge det, utan det räckte med adekvat utbildning. Han kunde dessutom äta och dricka själv men behövde vägledning. Skolpersonalen kunde ge honom stödet han behövde i matsituationen i form av påputtning. Hänsyn kunde inte tas till kommunikationssvårigheterna eftersom dessa inte var något problem i övriga situationer under skoltiden. Enligt Försäkringskassan fanns det inte särskilda skäl för att bevilja honom assistansersättning under skoltiden.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att skolpersonalen kunde hantera hans svårigheter om de gavs en lämplig utbildning. Det var därmed skolans ansvar att tillföra de resurser som krävdes för att hantera hans problem. Domstolen beviljade inte honom assistansersättning under skoltid.