Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 567-15

Målet rör en 59- årig kvinna som yrkade på ekonomiskt stöd till merkostnad för personlig assistans pga. att ordinarie assistent hade varit sjuk. Kommunen avslog hennes ansökan och anförde att hon inte hade lämnat uppgifter som visade i vilken omfattning en vikarie hade anlitats. Hon hade därmed inte styrkt merkostnaderna som uppkom med anledningen av sjukfrånvaron. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att hon inte hade rätt till ekonomiskt stöd.